6.1 Følg Insulas etiske retningslinjer
Insulas medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer er personlige ansvarlige for at overholde kravene, som er angivet i Insulas etiske retningslinjer. Medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer må ikke handle eller opfordre andre til at bryde de etiske retningslinjer. Dette krav gælder uanset at et brud på retningslinjerne kan synes at være i Insulas interesser.

Hvis der  opstår tvivl om fortolkningen af retningslinjerne, skal spørgsmålet så vidt muligt forelægges den nærmeste leder inden der træffes en afgørelse. Usikkerhed, der ikke kan afklares lokalt, skal indberettes til koncernens HR-direktør for afklaring i koncernens ledergruppe.

6.2 Rapporteringspligt - overtrædelse af retningslinjer
Insula ønsker en åben og imødekommende kultur, hvor man trygt kan diskutere etiske dilemmaer og rapportere om mulige overtrædelser på koncernens etiske retningslinjer. 

Medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, som observerer overtrædelser af retningslinjerne, har pligt til at rapportere disse til deres nærmeste leder. Hvor det er upassende eller vanskeligt at rapportere til den nærmeste leder, kan der rapporteres til koncernens HR-funktion. Hvis medarbejderen ønsker det, kan rapporteringen være fortrolig og/eller anonym.

Enhver, som har modtaget en fortrolig rapportering, skal behandle oplysningerne strengt fortroligt for at beskytte medarbejderen.

6.3 Sanktion ved overtrædelser af retningslinjer
Overtrædelse af Insulas etiske retningslinjer kan have store negative konsekvenser for Insula og overtrædelser vil derfor blive fulgt op. Alvorlige overtrædelser kan føre til bortvisning, afskedigelse og om nødvendigt retsforfølgning.

Overtrædelse betyder både selvudførte overtrædelser af retningslinjer, opfordring eller medvirken til andres brud på retningslinjerne, manglende rapportering om overtrædelse af retningslinjer, som man har kendt til, manglende medvirken til undersøgelse af overtrædelse af retningslinjer samt hævnaktioner mod medarbejdere, der har rapporteret overtrædelser af Insulas retningslinjer.