3.1 Beskyttelse af Insulas ejendom
Insulas medarbejdere skal optræde ansvarligt og omhyggeligt for at beskytte arbejdsgiverens ejendom mod misbrug, tyveri, skade og ødelæggelse. Med ejendom menes fysiske aktiver som bygninger, maskiner, køretøjer og udstyr samt immaterielle rettigheder såsom recepter, varemærker, arbejdsprocesser og design.

Insulas ejendom må ikke anvendes til medarbejderens eget formål, medmindre dette er aftalt på forhånd med den administrerende direktør i den relevante forretningsenhed.

3.2 Beskyttelse af fortrolig information
Insulas medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer skal behandle fortrolige oplysninger om Insula med omhu og skal endvidere behandle oplysninger, der ikke er offentliggjort, fortroligt.

Med fortrolige oplysninger menes al information, som man har fået kendskab til, som ikke er almindeligt kendt og som man efter en omhyggelig vurdering bør forstå, kan have betydning for Insula at hemmeligholde. Herunder f.eks. forretningsplaner, budgetter, priser og kundeoplysninger.

Det skal udvises særlig aktpågivenhed ved deling og omtale af virksomhedsrelateret information på sociale medier og her fortolkes fortrolighedsdefinitionen strengt.

Oplysninger om Insula, som ikke er offentlig kendt, skal behandles som Insulas ejendom. Forpligtigelsen til ikke at dele sådanne oplysninger gælder derfor uden tidsbegrænsning, også efter ansættelsesforholdets ophør eller efter perioden som bestyrelsesmedlem er ophørt.

3.3 Undgå interessekonflikter
Engagement i eksterne selskaber eller organisationer kan påvirke en medarbejders arbejdsforhold til Insula eller være i konflikt med Insulas forretningsinteresser eller etiske interesser. 

Ledere og medarbejdere bør derfor ikke have eksterne opgaver eller stillinger, som er i konflikt med Isulas interesser eller som er af en sådan størrelse, at det påvirker deres arbejdskapacitet medmindre sådanne opgaver specifikt godkendes af nærmeste leder.

Ved risiko eller mistanke om inhabilitet, som i tilfælde tilknyttet rekruttering, lønforhandlinger, konflikter eller lignende, skal lederens leder involveres i sagen.

3.4 Undgå diskriminering og chikane
Insula forpligtiger sig til at tilrettelægge og sikre sunde og rummelige arbejdsmiljøregler, der fremmer en retfærdig behandling af medarbejdere og etisk anerkendt og værdsat adfærd.

Insulas medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer skal undgå adfærd, der kan opfattes som diskriminerende eller chikanerende og bør ikke udtrykke sig negativt eller nedsættende om Insulas medarbejdere i offentlige eller på sociale medier.

Ingen direkte eller indirekte diskriminering må finde sted ud fra et etnisk tilhørsforhold, religion, alder, handicap, køn, civilstand, seksuel orientering, fagforeningsmedlemsskab eller politiske tilhørsforhold. Medarbejdere skal være opmærksomme på og respektere kulturelle forskelle.

Insula tolererer ikke mobning eller nedværdigende behandling af medarbejdere, såsom psykisk eller seksuel chikane eller diskrimination i form af sprog eller handlinger. Ingen medarbejdere skal udsættes for fysisk straf eller nogen form for fysisk, seksuel eller psykisk straf, krænkelse eller nedværdigelse.

3.5 Bidrage til sundhed, miljø og sikkerhed
Insula anser en tryg og sikker drift, for at være en forudsætning for god lønsomhed over tid og alle virksomheder i koncernen skal derfor arbejde målrettet og gennemføre foranstaltninger, der forebygger og minimerer ulykker og heldbredsskader som følge af eller relateret til arbejdsforhold på arbejdspladsen.

Insulas medarbejdere skal bidrage til et sikkert og godt arbejdsmiljø, der ikke skader mennesker, miljø eller samfund. Alle medarbejdere skal være opmærksomme på deres medansvar for at bidrage til et trygt, sikkert og godt arbejdsmiljø.

Alle medarbejdere modtager regelmæssigt relevant uddannelse indenfor sundhed, miljø og sikkerhed. Førstehjælpsudstyr skal være tilgængeligt på alle arbejdspladser.

3.6 Rusmidler
Insulas medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer må ikke være påvirket af rusmidler under arbejdet eller indenfor arbejdsområdet, forbruge alkohol eller andre rusmidler i arbejdstiden. Alkohol kan dog serveres i forbindelse med repræsentation eller corporate events, forudsat at forbruget er moderat og forudsat, at de ikke kombineres med håndtering af maskiner, kørsel eller andet arbejde, der er uforeneligt med et sådant forbrug.

Insula praktiserer nultolerance af narkotika i forbindelse med arbejde, også selvom arbejdet foregår i lande, hvor dette er tilladt.

3.7 Beskyttelse af personlige oplysninger
Insulas medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer skal behandle personlige oplysninger på en ansvarlig måde.

Kunder, medarbejdere og andre nærtstående parter skal have vished for, at Insula behandler personlige oplysninger og data kun bruges til legitime forretningsformål.

Insulas behandling af personlige oplysninger er underlagt gældende love og regler. Behandling af personoplysninger skal begrænses til det, der er nødvendigt til operationelt formål, effektiv kundeservice, relevante kommercielle aktiviteter og forsvarlig personaleadministration.

3.8 Dokumention af skriftlige aftaler
Insulas aftaler med medarbejdere, leverandører, kunder og forretningsforbindelser skal som hovedregel indgås skriftligt og arkiveres sikkert.

Mundtlige aftaler kan være vanskelige at dokumentere og kan føre til uenigheder om kontraktvilkår samt mistanke om ulovlige og uetiske forhold. Alle aftaler indgået af en virksomhed i Insula skal som hovedregel indgås skriftligt og aftalerne skal arkiveres efter gældende retningslinjer for opbevaring.

3.9 Regnskab
Insulas regnskaber skal være nøjagtige og i henhold til gældende love og regnskabsstandarder.

Insulas regnskaber er afgørende for styring af driften og evnen til at opfylde koncernens forpligtelser overfor interessenter. Insulas regnskaber skal derfor være korrekte og give et retvisende billede af koncernens eller datterselskabets aktiviteter i den aktuelle periode. Medarbejdere, der deltager i de finansielle transaktioner eller regnskaber, skal sikre, at alle transaktioner dokumenteres korrekt og registreres i overensstemmelse med gældende lovgivning, regnskabspraksis og interne krav, som beskrevet i The Insula Way.

Forkert eller vildledende bogføring og regnskab er under ingen omstændigheder acceptabelt.