2.1 Overholde love og bestemmelser
Medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer skal overholde internationale, offentlige og lokalt gældende love og bestemmelser i deres aktiviteter for Insula og Insulas datterselskaber. Medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer skal desuden følge koncernens og det enkelte selskabs interne retningslinjer.

I tilfælde, hvor der er modstrid mellem relevante love og bestemmelser og Insulas etiske eller andre retningslinjer, anvendes den strengeste regel.

2.2 Optræde med integritet
Medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer skal optræde korrekt og med integritet i deres repræsentation af Insula.

Personlig integritet betyder "at gøre det rette”, selv om ingen ser det. Vi skal altid være ærlige, sandfærdige og troværdige.

2.3 Handle i Insulas interesse
Medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer skal være loyale overfor Insula og arbejde for koncernes bedste.

Med loyaltitet menes, at prioritere Insulas interesser indenfor rammerne af loven og Insulas retningslinjer. Vi bør altid bruge vores bedste dømmekraft for at øge Insulas værdiskabelse, beskytte Insulas interesser og bidrage til løbende forbedringer.

2.4 Respekt for mennesker
Insula skal fremme en virksomhedskultur, som præges af respekt og omtanke for andre mennesker og deres ejendom. Vi skal optræde på en måde, der skaber tillid i samarbejde med kolleger, leverandører, kunder, forretningsforbindelser og myndigheder. Vi udtaler os ikke negativt om disse i offentlige sammenhænge eller på sociale medier, når dette kan knyttes til Insula eller Insulas datterselskaber.

Der må ikke forekomme nogen form for tvangsarbejde, lønslaveri eller ufrivilligt arbejde. Insulas holdning er, at børn skal beskyttes mod økonomisk udnyttelse og arbejde, som kan være til skade for barnets udvikling og trivsel. I det omfang vores virksomheder ansætter personer under 18 år, skal ansættelsesforholdet følge den nationale lovgivning, der beskytter barnets sikkerhed, sundhed, udvikling og ret til skolegang. Ved ansættelse af børn fra 13 til 16 år skal dette ske i overensstemmelse med retningslinjerne baseret på ILOs konvention C138.

2.5 Beskyttelse af miljøet
Insula anerkender, at grundlaget for vores eksistens er adgang til råvarer fra havet og vi har derfor et ansvar for og egen interesse i at bidrage til en forsvarlig og bæredygtig miljøforvaltning.

Medarbejdere skal derfor stræbe efter at minimere vores miljømæssige aftryk ved at overholde relevante lokale og internationale anerkendte miljøstandarder, hvor dette er hensigtsmæssigt, og minimere vores miljøbelastning ved brug af råvarer fra bæredygtige bestande.

Insula skal, efter behov, sikre at leverandører af animalske
produkter, sikrer god dyrevelfærd.